Artikel 1 Definities

 • Cooch Clinic is een vennootschap onder firma die zich ten doel stelt het verrichten van verschillende lichaamsbehandelingen en het leveren van intieme verzorgingsproducten aan klanten.
 • In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.
 • In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en gebruikmaakt van de Diensten van Cooch Clinic.
 • In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: Cooch Clinic en/of Klant.
 • In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de tussen Cooch Clinic en Klant gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij Cooch Clinic zich jegens Klant verbindt Diensten te verrichten en Producten te leveren en Klant zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Cooch Clinic en de aanvaarding daarvan door Klant, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 en 4.4 van deze Algemene voorwaarden.
 • In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Cooch Clinic en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Diensten, onder andere inhoudende het geven van massages, v-steams, facials voor de intieme zone, boosters, laser behandelingen, fillers en geleverde Producten alsmede alle andere door Cooch Clinic ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronderbegrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 • In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Producten’ verstaan: alle door Cooch Clinic en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Producten, onder andere inhoudende intieme verzorgingsproducten, die op de Website worden aangeboden.
 • In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website van Cooch Clinic, te raadplegen via www.coochclinic.nl.

Artikel 2 Identiteit van Cooch Clinic

 • Cooch Clinic is bij de KvK geregistreerd onder nummer 75041375 en draagt btw-identificatienummer NL860118575B01. Cooch Clinic is gevestigd aan Tweede Hugo de Grootstraat 14h (1052LC) te Amsterdam.
 • Cooch Clinic is per e-mail te bereiken via info@coochclinic.nl of middels de Website www.coochclinic.nl en telefonisch op 020 – 3708673.

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 • De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Cooch Clinic en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Cooch Clinic overeengekomen.
 • Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 • De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.
 • Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden.

Artikel 4 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 • Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 • Klant kan contact opnemen met Cooch Clinic via de Website, email of telefoon voor een van de aangeboden Diensten of Producten.
 • Cooch Clinic zal met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen en kunnen vervolgens een afspraak maken. De Overeenkomst komt tot stand middels een mondeling akkoord of door middel van (elektronische) opdrachtbevestiging.
 • Als een klant een behandeling of dienst aankoopt is het niet mogelijk om het bedrag terug te krijgen in vorm van geld. De klant zou een andere dienst ter waarde van het betaalde bedrag mogen kiezen.
 • Cadeaubonnen kunnen niet worden ingeruild voor geld en/of andere acties.
 • Klant kan tevens bestellingen doen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling.
 • Als Cooch Clinic een bevestiging naar Klant stuurt, geeft die bevestiging richting aan de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Cooch Clinic kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Cooch Clinic dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Cooch Clinic deze schriftelijk bevestigt.
 • Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Cooch Clinic.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

 • Cooch Clinic zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 • Cooch Clinic heeft bij de levering van de Diensten slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Een inspanningsverplichting is een contractuele verplichting om de nodige inspanningen te leveren of om bepaalde middelen aan te wenden om het bedongen resultaat te bereiken, hetgeen betekent dat Cooch Clinic niet kan garanderen dat de uitkomsten, resultaten of de verwachtingen die Klant bij de levering van Diensten voor ogen heeft ook daadwerkelijk worden behaald.
 • Cooch Clinic heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • Bij het inschakelen van derden zal Cooch Clinic de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Cooch Clinic worden doorbelast aan Klant.
 • De Overeenkomst kan alleen door Cooch Clinic worden uitgevoerd indien Klant volledige en correcte (contact)gegevens verstrekt aan Cooch Clinic bij het sluiten van de Overeenkomst. Klant draagt er derhalve zorg voor dat alle gegevens, waarvan Cooch Clinic aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Cooch Clinic worden verstrekt.
 • Klant draagt er zorg voor dat Cooch Clinic zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 • Indien voor de uitvoering van Diensten of levering van Producten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant Cooch Clinic hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Cooch Clinic dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Cooch Clinic en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 • Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 • Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Cooch Clinic op en is voor Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 • Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Cooch Clinic en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 • Cooch Clinic is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Cooch Clinic goede grond heeft te vrezen dat Klant in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Cooch Clinic Klant door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Klant een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 • Voorts is Cooch Clinic bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 • Indien Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Klant in verzuim is, dan is Cooch Clinic gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Klant, waarbij Klant, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 8 Herroepingsrecht en retournering Producten

 • Klant heeft het recht om een op afstand gesloten Overeenkomst binnen 14 (veertien) dagen zonder opgave van reden te annuleren (Herroepingsrecht). Aankoopbedrag en de bezorg kosten worden als tegoedbon vergoed. De tegoedbon kunnen klanten zowel als diensten of producten gebruiken binnen 12 maanden indien deze voldoet aan Artikel . Retourkosten zijn voor de klant. Bij een Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Producten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen voor Klant, of een door Klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, op de dag waarop hij:
  • Het Product heeft ontvangen;
  • Het laatste Product heeft ontvangen indien Klant in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;
  • De laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van het Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of
  • Het eerste Product heeft ontvangen bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode.
 • Indien Klant binnen de herroepingstermijn als bedoeld in lid 1 van dit Artikel gebruikmaakt van het Herroepingsrecht, zal Cooch Clinic het gehele door Klant betaalde bedrag inclusief verzendkosten binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van het Product volledig terugstorten.
 • Producten alleen worden geretourneerd indien alle labels nog aanwezig en intact zijn en de verpakking van de Producten nog verzegeld is, in verband met de hygiëne. Indien Klant de verzegeling van de verpakking van een Product heeft verbroken, vervalt dus het herroepingsrecht.
 • Na de herroepingstermijn is kosteloze retournering slechts mogelijk indien Klant kan bewijzen dat bij de aankomst van de bestelling schade is ontstaan aan het Product die niet door Klant is veroorzaakt. Hierbij geldt voor Klant een wettelijk bewijsvermoeden, inhoudende dat wanneer het Product binnen 2 (twee) weken na ontvangst afwijkt van de Overeenkomst, wordt vermoed dat het Product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord.
 • Klant is slechts aansprakelijk voor waardevermindering van het Product indien dit het gevolg is van inspectiehandelingen die verder gaan dan de in lid 8 van dit Artikel genoemde handelswijze.
 • Klant kan het Product retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf. De kosten van retournering komen voor rekening van Klant.
 • Cooch Clinic is verplicht om bij een op afstand gesloten Overeenkomst aan Klant een retourformulier te verstrekken of deze via de Website aan te bieden. Indien Klant de bestelling wenst te retourneren, kan Klant het retourformulier invullen. Het staat Klant ook vrij om op een andere ondubbelzinnige wijze aan Cooch Clinic kenbaar te maken de Overeenkomst op afstand te ontbinden. Indien Klant op elektronische wijze het retourformulier invult of op andere elektronische wijze kenbaar maakt aan Cooch Clinic om de Overeenkomst op afstand te ontbinden, dan bevestigt Cooch Clinic onverwijld op een duurzame gegevensdrager de ontvangst hiervan.

Artikel 9 Annulering

 • Het is mogelijk voor Klant om tot 24 (vierentwintig) uur van tevoren de door Cooch Clinic aangeboden Diensten af te zeggen zonder dat hier kosten aan verbonden zijn.
 • Bij tijdig annulering wordt het bedrag vergoed als voucher/tegoedbon met geldigheid van 1 jaar.
 • Wanneer Klant korter dan 24 (vierentwintig) uur van tevoren de gemaakte afspraken in de Overeenkomst afzegt, worden 50% van de kosten van de afspraak in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. Bij een annulering op dezelfde dag van de behandeling of een no-show worden 100% van de kosten van de afspraak in rekening gebracht. Deze annuleringsregeling is opgenomen, omdat Cooch Clinic op deze korte termijn namelijk geen ander persoon meer kan inplannen op het voor Klant vrijgehouden tijdstip.
 • Indien de behandeling deel van een kuur is wordt de behandeling in vermindering van de kuur gebracht bij annuleringen korter dan 24 uur van te voren.

Artikel 10 Kosten, honorering en betaling

 • Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 • De bedragen in de Webshop zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. Cooch Clinic zal het rekenen van de verzendkosten duidelijk en tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan Klant vermelden.
 • Cooch Clinic heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 • Cooch Clinic retourneert geen geld van diensten die zijn betaald. Bij tijdig annulering wordt het bedrag vergoed als voucher/tegoedbon met geldigheid van 1 jaar.
 • Betaling geschiedt vooraf online via IDEAL/Creditcard bij bestellingen van Producten in de webshop.
 • Voor bestellingen vraagt Cooch Clinic verzendkosten. De verzendkosten worden bepaald aan de hand van het gewicht van de bestelling en de locatie van het bezorgadres. Indien de bestelling meer dan €60,00 bedraagt zal Cooch Clinic geen verzendkosten binnen Nederland in rekening brengen. Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Cooch Clinic mede te delen.
 • Indien Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • Indien Cooch Clinic besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 9.7 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 11 Levering

 • Op het moment dat de bestelling door Cooch Clinic is ontvangen, stuurt Cooch Clinic de Producten met inachtneming van de levertermijn zo snel mogelijk toe naar het adres dat Klant aan Cooch Clinic kenbaar heeft gemaakt. De levertermijn van Cooch Clinic is in beginsel tussen de 1 (één) en 3 (drie) werkdagen binnen Nederland.
 • Indien Cooch Clinic de Producten niet binnen de overeengekomen levertermijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan zo snel mogelijk in kennis. Cooch Clinic is gerechtigd om in onderling overleg met Klant een nieuwe leverdatum overeen te komen, mits Klant hiermee akkoord gaat.
 • De Producten zijn voor risico van de koper vanaf het moment dat de Producten bij Klant door Cooch Clinic of een door hem aangewezen vervoerder op het opgegeven afleveradres zijn bezorgd.
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt verzending plaats vanuit Amsterdam.
 • Cooch Clinic bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. Cooch Clinic kan ervoor kiezen om de Producten via PostNL of een andere postbezorger te laten bezorgen, maar kan ook kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen.
 • Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd voor Klant beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de Producten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming. Indien het afgeleverde Product wezenlijk niet beantwoordt aan de Overeenkomst of ingeval een Product kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, dan wordt gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg. Klant heeft in een dergelijk geval jegens Cooch Clinic het recht om:
  • Aflevering van het ontbrekende onderdeel of Product te eisen;
  • Herstel van het afgeleverde Product te eisen, mits Cooch Clinic hieraan redelijkerwijs kan voldoen;
  • Vervanging van het Product te eisen, tenzij de afwijking van de Overeenkomst te gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel het Product na het tijdstip dat Klant redelijkerwijs met ontbinding van de Overeenkomst rekening moest houden, teniet of achteruit is gegaan doordat Klant niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van het Product heeft gezorgd;
  • De Overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van de Overeenkomst gezien haar geringe betekenis ontbinding niet rechtvaardigt; of
  • De prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van de Overeenkomst.
 • De rechten uit lid 7 onder iv en v van dit Artikel ontstaan pas indien herstel en vervanging van de afgeleverde Producten onmogelijk is of van Cooch Clinic niet gevergd kan worden, dan wel indien Cooch Clinic tekort is geschoten om zijn verplichtingen tot herstel of vervanging van de afgeleverde Producten binnen een redelijke termijn na te komen.
 • Indien Klant vervanging van het Product eist, zoals bedoeld in lid 7 onder iii van dit Artikel, en het bestelde Product niet meer leverbaar is, is Cooch Clinic gerechtigd om aan Klant een soortgelijk Product van dezelfde of soortgelijke kwaliteit te leveren.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

 • Alle goederen geleverd door Cooch Clinic blijven in het eigendom van Cooch Clinic, voor zolang deze goederen niet of niet helemaal zijn afbetaald.
 • Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Cooch Clinic door zaakvorming of anderszins tenietgaat, behoudt Cooch Clinic zich het recht een bezitloos pandrecht op een zaak te vestigen, tot zekerheidstelling van al hetgeen Klant nog aan Cooch Clinic verschuldigd is of zal zijn. Klant dient dit bezitloze pandrecht op het eerste verzoek van Cooch Clinic te vestigen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 • Cooch Clinic is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 • Cooch Clinic is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13.
 • Klant vrijwaart Cooch Clinic voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 • Indien Cooch Clinic aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Cooch Clinic met betrekking tot haar Diensten.
 • De aansprakelijkheid van Cooch Clinic is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Cooch Clinic niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
 • De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Cooch Clinic.
 • Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 14 Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Cooch Clinic, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 • Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Cooch Clinic zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Cooch Clinic, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 • Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Cooch Clinic overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Cooch Clinic heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 15 Vertrouwelijkheid van gegevens

 • Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Cooch Clinic kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 16 Intellectuele eigendom

 • Cooch Clinic behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 • Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Cooch Clinic van gegevens. Klant zal Cooch Clinic vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 17 Klachtenregeling

 • Indien Klant een klacht heeft, dient Klant dit schriftelijk te zenden aan info@coochclinic.nl of telefonisch te melden via 020 – 370 86 73. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Cooch Clinic in behandeling genomen, waarna Klant zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.
 • Klant heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artikel 18 Wijzigingsbeding

 • Cooch Clinic behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. Cooch Clinic zal Klant hiervan tijdig op de hoogte brengen.
 • De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Klant van toepassing op de Overeenkomst.
 • Klant die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit, heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat Cooch Clinic Diensten of Producten kan leveren die wezenlijk anders zijn dan Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op de rechtsverhouding(en) tussen Cooch Clinic en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die tussen Cooch Clinic en Klant mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Klant zijn of haar woonplaats heeft.